idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Katastrální úřad Praha

Inzerce nemovitostí bez registrace !!!

Tato stránka neobsahuje všechny formuláře vydané ČUZK.
Pokud jste zde svůj formulář nenalezli, můžete se pokusit ho najít na CUZK/formuláře.

Vysvětlivky k formulářům

Vysvětlivky k formuláři návrhu na vklad

ikona pdf

ikona word

Vysvětlivky k formulářům pro záznam a změnu jiných údajů

ikona pdf

ikona word 
Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad
a k ohlášení změn do katastru nemovitostí
ikona_pdf ikona_word

Tabulka - podklady pro zápis změny druhu pozemku
do katastru nemovitostí

ikona pdf  ikona word 

Tabulka - podklady pro zápis změny způsobu využití
pozemku do katastru nemovitostí

ikona pdf  ikona word 
Volitelné přílohy (rozšíření formulářů) číslo form.
Příloha A - Seznam pozemků   6.100-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha B - Seznam budov 6.101-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha C - Seznam jednotek 6.102-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha D - Seznam účastníků 6.103-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných 6.109-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha F - Dům s jednotkami 6.121-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha G - Změněné údaje o budovách 6.124.1-2011 ikona_pdf ikona_word
Příloha H - Změněné údaje o jednotce 6.125-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha I - Změněné údaje o pozemcích 6.126.1-2011 ikona_pdf ikona_word
Příloha J - Návrh na vklad práva k nemovitosti 6.108-2005 ikona_pdf ikona_word
Příloha K - Návrh na vklad práva k jednotce 6.127-2005 ikona_pdf ikona_word
VKLAD číslo form.
Návrh na vklad práva do katastru nemovitosti 6.87-2012 app.
Základ formuláře návrhu na vklad 6.87-2012 ikona_pdf
Základ formuláře návrhu na vklad A4 (obálka) 6.87-2012 ikona_pdf
Základ formuláře návrhu na vklad A3 (obálka) 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení práv ke stavbám a pozemkům 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení práv k bytům a nebytovým prostorům 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení účastníků – fyzických osob 6.87-2012 ikona_pdf
Příloha pro označení účastníků – právnických osob 6.87-2012 ikona_pdf
ZÁZNAM číslo form.
Ohlášení změny práva k nemovitosti do katastru
nemovitostí
6.88.1-2011 ikona_pdf ikona_word
Ohlášení změny práva k jednotce  6.122-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku podzástavního práva (6.107-2008) 6.107-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního 6.112-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k
jednotce (6.113-2005)
6.113-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
(pro osobu)
6.114-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
(spojené s vlastnictvím nemovitosti)
6.115-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
k jednotce (pro osobu) 
6.116-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
k nemovitosti (pro jednotku) 
6.117-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni
k jednotce (pro jednotku)
6.118-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku zástavního práva 6.120-2008  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce 6.119-2005  ikona_pdf ikona_word
Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce 6.123-2005  ikona_pdf ikona_word
Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti 6.110-2011 ikona_pdf ikona_word
ZÁPIS NOVÝCH BUDOV A JEDNOTEK číslo form. 
Ohlášení nové stavby do KN 6.93.1-2012 ikona pdf

ikona word

Ohlášení rozestavěné budovy do KN 6.94.1-2009  ikona_pdf
ikona_pdf
ikona_word
ikona_word
Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou
k zápisu do katastru nemovitostí
6.133.1-2012

ikona pdf


ikona word

Čestné prohlášení - příloha k žádosti o zápis rozestavěné
budovy do katastru nemovitostí
6.95-2008  ikona_pdf ikona_word 
Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném
jmění
6.105-2008  ikona_pdf ikona_word
Software602 Form Filler – pro vypl. ve formátu ZFO
Formuláře ve formátu ZFO mají integrovanou nápovědu
a interní logiku, umožňující snadnější vyplňování.
 stahuj
ZMĚNA JINÝCH ÚDAJŮ číslo form. 
Návrh na opravu chyby 6.106-2005  ikona_pdf ikona_word
Ohlášení změny údajů o stavbě 6.89.1-2012 ikona pdf  ikona word 
Ohlášení změny údajů o jednotce 6.90-2005  ikona_pdf ikona_word
Ohlášení změny údajů o pozemku 6.91.1-2012 ikona pdf  ikona word 
Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném, který
je fyzickou osobou evidovanou v evidenci obyvatel, tyto změny
neohlašuje)
6.92.1-2012 ikona pdf  ikona word 
Ohlášení zpřesnění geom.a polohového určení pozemků
(lze podat i ve formě volného textu - viz. vzor )
6.141-2010 ikona_pdf ikona_word

Poslední aktualizace: květen 2012

Další formuláře v resortu

Český úřad zeměměřický a katastrální

Žádosti o výdej dat

Pro geodety

GNSS

Zeměměřické a katastrální inspektoráty (ZKI)

Katastrální pracoviště

 • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
 • Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě (výstup z ISKN ve výměnném formátu)
  ikona_word 
 • Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví z území České republiky
  ikona_pdf  ikona_word 
 • Žádost o poskytnutí kopie listiny ze sbírky listin katastru
  ikona_pdf  ikona_word
  POZN.: Pokud žádost není podávána osobně, je třeba opatřit žádost úředně ověřeným podpisem - více.

Zeměměřický úřad

UPOZORNĚNÍ
Tato stránka nabízí ke stažení formuláře na základě výběru www.katastr.net .

Pokud jste zde svůj formulář nenalezli, můžete se pokusit ho najít na CUZK/formuláře.

Poslední aktualizace: 2.6.2010