idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Katastrální úřad Praha

Inzerce nemovitostí bez registrace !!!

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Náležitosti návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí obsahuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí je úkon, kterým provedete změnu na listu vlastnictví např. převod, koupě, prodej nebo darování nemovitosti.

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat

 • označení katastrálního úřadu, kterému je návrh na vklad určen
 • jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační
  číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení
 • označení práv, která mají být zapsána do katastru


Součástí návrhu na vklad do katastru jsou přílohy

 • smlouva, a to v počtu vyhotovení o dvě větší než je počet účastníků smlouvy
 • plná moc, pokud je jedna ze stran zastupována
 • nabývací titul, tj. listina, která opravňuje prodávajícího nakládat s nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je jednou ze stran právnická osoba zapsaná v OR
 • geometrický plán v případě, že dochází převodem k dělení pozemků, a to v počtu stejném jako je počet smluv
 • další přílohy ve specifických případech


Kromě vkladů práv k nemovitostem můžeme z katastru nemovitostí některé skutečnosti vymazat. Jde kupříkladu o výmaz údajů o stavbě, která byla odstraněna demolicí, o zánik věcného břemene nebo o výmaz zástavního práva (např. pro ty co koupili nemovitost s pomocí hypotečního úvěru a svůj dluh splatili). K výmazu zástavního práva zde musí dlužník požádat banku o vystavení tzv. kvintace s úředně ověřeným podpisem, na jejímž základě dojde podle občanského zákoníku k zániku pohledávky. Návazně na to Katastrální úřad provede výmaz zástavního práva z listu vlastnictví do 30 dnů od doručení žádosti.

Příslušné formuláře "návrh na vklad" si můžete stáhnout zde.